Mateřská školka Slatiňany

Právě jste v části: Pro rodiče » Školné

Školné


Ředitelka Mateřské školy ve Slatiňanech, okres Chrudim podle §123 odst. 1 a 4 zákona č. 651/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném, a jiném vzdělávání (školský zákon), a § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, stanovuje základní částku úplaty za předškolní vzdělávání dítěte

390,- Kč za měsíc pro školní rok 2018/2019.

Školné neplatí všechny děti v posledním roce docházky před nástupem do základní školy, včetně dětí s odkladem školním docházky.

Úplata za kalendářní měsíc se platí inkasem spolu se stravným, tj. 1090,- Kč.

Platbu provádějte příkazem na bankovní účet č. 2801573772/2010 vždy do 25. dne v měsíci na následující měsíc (na měsíc září nejpozději 25. 8. a na další měsíce stejně až do 25. května, kdy provedou platbu na červen).

Variabilním symbolem pro platbu je datum narození dítěte (formát – př. dítě narozené 1. 1. 2013 = 01012013), konstantní symbol 0558, do poznámky jméno dítěte.

Vyúčtování za stravu bude prováděno vždy k 31. 12. a  k 30. 6. V případě ukončení docházky dítěte  do MŠ bude vyúčtování provedeno ke dni ukončení. Případná vratka bude vrácena na bankovní účet neprodleně do posledního dne následujícího měsíce nebo případně v hotovosti přes pokladnu školy.

Nedodržováním termínu plateb rodiče závažně porušují provozní řád MŠ a dítě může být proto z mateřské školy vyloučeno.

 

Ondřej Ludvík © 2012 This site is powered by CMS Made Simple version 1.10.2