Mateřská školka Slatiňany

Právě jste v části: Pro rodiče » Školné

Školné


Ředitelka Mateřské školy ve Slatiňanech, okres Chrudim podle §123 odst. 1 a 4 zákona č. 651/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném, a jiném vzdělávání (školský zákon), a § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, stanovuje základní částku úplaty za předškolní vzdělávání dítěte

390,- Kč za měsíc pro školní rok 2020/2021.

Školné neplatí všechny děti v posledním roce docházky před nástupem do základní školy, včetně dětí s odkladem školním docházky.

Úplata za kalendářní měsíc se platí inkasem spolu se stravným, tj. 1110,- Kč.

Platbu provádějte příkazem na bankovní účet č. 2801573772/2010 vždy do 25. dne v měsíci na následující měsíc (na měsíc září nejpozději 25. 8. a na další měsíce stejně až do 25. května, kdy provedete platbu na červen).

Variabilním symbolem pro platbu je trojciferné číslo vydané vedoucí školní jídelny, konstantní symbol 0558.

Vyúčtování za stravu bude prováděno vždy k 31. 12. a  k 31. 8. V případě ukončení docházky dítěte  do MŠ bude vyúčtování provedeno ke dni ukončení. Případná vratka bude vrácena na bankovní účet neprodleně do posledního dne následujícího měsíce nebo případně v hotovosti přes pokladnu školy.

Nedodržováním termínu plateb rodiče závažně porušují provozní řád MŠ a dítě může být proto z mateřské školy vyloučeno.

 

Ondřej Ludvík © 2012 This site is powered by CMS Made Simple version 1.10.2