Mateřská školka Slatiňany

Právě jste v části: O nás » Třídy

Třídy


Pohádky

Pohádkovou třídu může navštěvovat až 28 dětí ve věku 2 až 3,5 roku. Třídní vzdělávací program se jmenuje „Pojďte s námi za pohádkou“.   Pohádky a pohádkové bytosti  nás provází během celého roku. V pohádkách hledáme vzor pro naše chování,  poznáváme nové věci, vytváříme kamarádské vztahy. Učíme se sebeobsluze, komunikovat, počítat, zpívat, tancovat, cvičit, relaxovat,  malovat,  tvořit a spoustu dalších činností. Společně oslavujeme svátky, učíme se hodnotit své chování a dodržovat dohodnutá pravidla. Prožíváme společně spoustu krásných chvil. Více fotografií ze třídy naleznete ve fotogalerii s názvem: Pohádková třída.

učitelka Eva Formánková

učitelka Michaela Machačová

chůva Miloslava Benešová

  

Písničky

Naše Písničková třída je pro 28 dětí ve věku od 3 do 4 let. Třídní vzdělávací program se jmenuje "S písničkou jde všechno lépe". Chceme v dětech probudit chuť k přemýšlení, poznávání a tvořivosti. Vést je k citlivosti a všímavosti k citům druhých. Učit se žít v kolektivu vrstevníků a seznamovat se s okolním světem a životem v něm. Pečujeme o zdravý fyzický, psychický i sociální vývoj dětí s ohledem na vývojové zvlášnosti a individuální potřeby.  Našim cílem je šťastné a spokojené dítě.  Více fotografií ze třídy naleznete ve fotogalerii s názvem  Písničková třída.

 učitelka Lenka Štěpánková

učitelka Květa Lušovská

 

Kytičky

V naší Kytičkové třídě může být přihlášeno až 28 dětí převážně předškolního věku. Zaměřujeme se především na přípravu dětí na vstup do ZŠ, a to po stránce tělesné, rozumové, citové a sociální. Výchovně vzdělávací působení je vedeno hravou formou k získání vědomostí, dovedností, návyků a postojů potřebných k dosažení klíčových kompetencí přiměřených věku, možnostem a schopnostem dětí. Individuálně se věnujeme zejména logopedické prevenci a grafomotorice. Naším zájmem je utužovat hezké vztahy mezi dětmi a vytvořit příjemnou atmosféru ve třídě, abychom se všichni cítili dobře. Více fotografií ze třídy naleznete ve fotogalerii s názvem Kytičková třída.  

zástupkyně ředitelky Bc. Terezie Teslyuková

učitelka Andrea AndrlováMotýlci

 Do Motýlkové třídy může docházet až 28. Je to třída, kde jsou děti od 4 do 7 let věku. Všichni naši předškoláci jsou zvídaví a těší se z každého úkolu, který jim je nabídnut. Náš třídní vzdělávací plán se jmenuje "Letem světem s motýlem Emanuelem" a tak s motivací pohádkové postavičky poznáváme dosud nepoznamé, zároveň rozvíjíme co již známe a dovedeme Předškolní děti jsou rozvíjeny ve všech oblastech tak, aby byly co nejlépe připraveny pro vstup do základní školy.  Více fotografií ze třídy naleznete ve fotogalerii s názvem: Motýlková třída.

  učitelka Lenka Machová

 učitelka Zuzana Kučerová

 


 

Sluníčka

Sluníčkovou třídu může navštěvovat až 25 dětí. Je to třída smíšená, kterou navštěvují kamarádi od tří do šesti let věku. Našim cílem je vytvořit pro děti takové prostředí, které bude podnětné jak pro malé tak pro starší kamarády, které bude přispívat k sociálnímu zrání dětí. Starší děti se učí pomáhat mladším, mladší mají možnost se učit od starších. Snažíme se, aby k sobě děti byly ohleduplné, uměly si naslouchat a neprojevovala se agrese vůči slabším. Podporujeme hry tvořivé, rozvoj fantazie, schopností kooperace. Náročnost činností a požadavků na děti je diferenciována dle věku, schopností a potřeb dětí. Předškoláky vedeme k přípravě pro vstup do první třídy, k zodpovědnosti, k dokončování započaté práce, k soustředění a pečlivosti. Snažíme se o vytváření postojů ke zdravému životnímu stylu a prosociálního klimatu u dětí. Více fotografií ze třídy naleznete ve fotogalerii s názvem: Sluníčková třída.

ředitelka Mgr. Eva Tomišková

 učitelka Dana Jevočinová

 

 

 

Ondřej Ludvík © 2012 This site is powered by CMS Made Simple version 1.10.2