Mateřská školka Slatiňany

Právě jste v části: O nás » Třídy

Třídy


Pohádky

Pohádkovou třídu navštěvují děti ve věku 2 až 3,5 roku.  V pohádkách hledáme vzor pro naše chování,  poznáváme nové věci, vytváříme kamarádské vztahy. Učíme se sebeobsluze, komunikovat, počítat, zpívat, tancovat, cvičit, relaxovat,  malovat,  tvořit a spoustu dalších činností. Společně oslavujeme svátky, učíme se hodnotit své chování a dodržovat dohodnutá pravidla. Prožíváme společně spoustu krásných chvil. Více fotografií ze třídy naleznete ve fotogalerii s názvem: Pohádková třída.

učitelka Lenka Štěpánková

učitelka  Martina Novotná, DiS

asistentka pedagoga  Zlatuše Santini

  

Písničky

 Písničková třída je pro děti ve věku  od 3 do 4 let. Chceme v dětech probudit chuť k přemýšlení, poznávání a tvořivosti. Vést je k citlivosti a všímavosti k citům druhých. Učit se žít v kolektivu vrstevníků a seznamovat se s okolním světem a životem v něm. Pečujeme o zdravý fyzický, psychický i sociální vývoj dětí s ohledem na vývojové zvlášnosti a individuální potřeby.  Našim cílem je šťastné a spokojené dítě.  Více fotografií ze třídy naleznete ve fotogalerii s názvem  Písničková třída.

 zast. ředitelky, učitelka  Bc. Terezie Teslyuková

učitelka Petra Lednová

učitelka Klára Chvojková 

asistentka Jana Prexlová

 

Kytičky

 Kytičkovou třídu navštěvují děti ve věku od 5 do 6 let . Zaměřujeme se především na přípravu dětí na vstup do ZŠ, a to po stránce tělesné, rozumové, citové a sociální. Výchovně vzdělávací působení je vedeno hravou formou k získání vědomostí, dovedností, návyků a postojů potřebných k dosažení klíčových kompetencí přiměřených věku, možnostem a schopnostem dětí. Individuálně se věnujeme zejména logopedické prevenci a grafomotorice. Naším zájmem je utužovat hezké vztahy mezi dětmi a vytvořit příjemnou atmosféru ve třídě, abychom se všichni cítili dobře. Více fotografií ze třídy naleznete ve fotogalerii s názvem Kytičková třída.  

učitelka Lenka Machová

učitelka Monika Uličná

asistentka pedagoga Markéta Tesárková


Motýlci

 Motýlková třída je určena předškolním dětem ve věku od 5 do 7 let. Všichni naši předškoláci jsou zvídaví a těší se z každého úkolu, který jim je nabídnut. Děti poznávají  dosud nepoznamé, zároveň rozvíjíme co již známe a dovedeme Předškolní děti jsou rozvíjeny ve všech oblastech tak, aby byly co nejlépe připraveny pro vstup do základní školy.  Více fotografií ze třídy naleznete ve fotogalerii s názvem: Motýlková třída.

   učitelka Michaela Machačová

 učitelka Bc. Ilona Linhartová 

Sluníčka

Sluníčková třída je smíšená,  navštěvují ji kamarádi od tří do šesti let věku. Našim cílem je vytvořit pro děti takové prostředí, které bude podnětné jak pro malé tak pro starší kamarády, které bude přispívat k sociálnímu zrání dětí. Starší děti se učí pomáhat mladším, mladší mají možnost se učit od starších. Snažíme se, aby k sobě děti byly ohleduplné, uměly si naslouchat a neprojevovala se agrese vůči slabším. Podporujeme hry tvořivé, rozvoj fantazie, schopností kooperace. Náročnost činností a požadavků na děti je diferenciována dle věku, schopností a potřeb dětí. Předškoláky vedeme k přípravě pro vstup do první třídy, k zodpovědnosti, k dokončování započaté práce, k soustředění a pečlivosti. Snažíme se o vytváření postojů ke zdravému životnímu stylu a prosociálního klimatu u dětí. Více fotografií ze třídy naleznete ve fotogalerii s názvem: Sluníčková třída.

ředitelka MŠ  Mgr. Eva Tomišková

 učitelka Květa Lušovská

učitelka Klára Chvojková  

učitelka, školní asistentka Michaela Šlitrová

asistent pedagoga Klára Mzyková


 

 

Ondřej Ludvík © 2012 This site is powered by CMS Made Simple version 1.10.2