Mateřská školka Slatiňany

Právě jste v části: O nás » Přírodnízahrada

Přírodní zahrada


  

Naše školka má k dispozici velkou školní zahradu, která od roku 2018 prochází revitalizací.  Naším cílem je přeměnit venkovní prostředí školního zařízení na přírodní učebnu, vybavit ji prvky, které rozmanitým způsobem budou stimulovat smyslové vnímání dětí, které výrazně přispějí k rozvoji tělesné zdatnosti a otužilosti dětí, k jejich celkové psychické a fyzické pohodě a k podpoře výchovy ke zdravému životnímu stylu a pozitivnímu vztahu k přírodě.

Přírodní zahrada se zaměřením na environmentální výchovu rozšiřuje nabídku aktivit mateřské školy a podněcuje zájem dětí o přírodu. Formou hry děti pochopí proměnlivost přírody a rostlin v průběhu ročních období, získají první zkušenost s pěstováním rostlin a péčí o ně, naučí se ohleduplnému chování k živé přírodě.

Postupem času chceme vybudovat nejrůznější zahradní prvky, které poskytnou celou řadu podnětů a děti zde budou moci sbírat zkušenosti během vlastních aktivit ( pergolu - venkovní učebnu se stoly a lavicemi, svod dešťové vody do nádrže, komposter, kvetoucí louku, hmatovou stezku).

 

Naším cílem je vybudování zahrady pěti smyslů:

ZAHRADA ZRAKU  - barvy přírody a rostlin, jejich proměnlivost, motýli, květy.

HMATOVÁ ZAHRADA - různé materiály – kámen, oblázky, písek, kov, kůra, štěpka, přírodniny, listy rostlin.

ZAHRADA ČICHU - bylinky, ovoce, květiny, kvetoucí keře, vůně přírodnin (dřevo, kůra atp.).

ZAHRADA SLUCHU - sluchové vjemy – dřívka, duté předměty, xylofon.

ZAHRADA CHUTI - bylinky, drobné ovoce.

 

Cíle a výstupy enviromentálního vzdělávání:

Dílčí cíle:

 • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí;
 • rozvoj a užívání všech smyslů;
 • rozvoj fyzické i psychické zdatnosti;
 • vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu;
 • rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření);
 • posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.);
 • rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách;
 • vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí.

 

Výstupy: 

 • mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy;
 • pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno;
 • vědomě využívat všechny smysly, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si, rozlišovat;
 • být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem;
 • těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání se s uměním;
 • osvojovat si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi;
 • mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí
  i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte;
 • vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý – jak svět přírody, tak i svět lidí (mít elementární povědomí o existenci různých národů a kultur, různých zemích, o planetě Zemi, vesmíru apod.);
 • všímat si změn a dění v nejbližším okolí;
 • mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí;
 • rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat, všímat si nepořádků a škod, upozornit na ně;
 • pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí, živé tvory apod.).

 

Zeleň

Na školní zahradě se nachází velké množství vzrostlých stromů např. smrky, lípy, břízy a také chráněný strom Liliovník tulipánokvětý, který se vyznačuje krásnými květy tulipánového vzhledu.

                

 

Vodní prvek jezírko s potůčkem

V přední části zahrady je součástí okrasného záhonku mělčí jezírko s potůčkem. Třetina jezírka je naplněna kačírkem a je osázena různými druhy vodních rostlin. Děti poznávají život ve vodě, kde žijí vodoměrky, pozorují ptáčky, kteří se přilétávají k jezírku napít. Všímáme si změn v rámci ročních období. Učí se také odpovědnosti za své chování, tzn. učíme se pravidlům bezpečného chování v blízkosti vody, získáváme povědomí o riziku zmrzlé hladiny.

                

 

Okrasné květiny, záhon

Na okrasném záhonku nám rostou letničky a mnoho druhů trvalek, které jsou pro nás barevným zpestřením. Nejenže porozujeme jejich růst, květenství, rozlišujeme barvy, poznáváme různé vůně, ale také se o ně staráme. Plejeme a zaléváme. Tento záhonek je pro nás taková relaxační zóna, kde se pohybujeme pomalu a vnímáme vše kolem nás.

                  

 

Fialkové políčko

Na jaře nám krásně kvete kousek zahrady, kde roste nespočet fialek, které nás vždy omámí nejen svou vůní ale i barvou.
Hmyzí hotel, hmyzí domečky, budky, krmítka

Protože rádi pozorujeme různé broučky a hmyz, vytvořili jsme ze zbylých kmenů po uschlých stromech velký hmyzí hotel a po celé zahradě rozmístili malé hmyzí domečky, které nabídnou bezpečný úkryt a místo pro množení potomstva. Rozmístěné máme po zahradě také budky a krmítka pro ptáčky. Do krmítek pravidelně po celou zimu sypeme krmení, vytváříme také závěsy s lojovými koulemi. Nejen, že tak pečujeme o ptactvo v zimních měsících, ale také nám to umožňuje jednotlivé druhy pozorovat.

                                
Broukoviště

Broukoviště na naší zahradě slouží jako útočiště pro brouky a další organismy vázané na mrtvé dřevo. Dětem přibližujeme život brouků, získávají povědomí o důležitosti významu v přirodě, budujeme v nich úctu i k nejmenším formám života.

                  

 

Záhonky

Na zahradě máme postavené čtyři vyvýšené záhony, které dětem umožňují manipulaci s nářadím. Děti pěstují zeleninu a květiny, získávají nejen zkušenost s výsledky vlastní práce ale i zážitky při společné činnosti.

                      


Ovocný koutek

V rohu zahrady jsme vysázeli ovocené keře maliny, jostu, angrešt, sloupovitou jabloň. Můžeme pozorovat květenství, zrání a zpracování plodů, rozdíly mezi stavbou keřů a jednotlivými chutěmi. Také zde používáme metodu mulčování pomocí papírových krabic a slámy.

 

 

Bylinková spirála

Ke stavbě bylinkové spirály jsme využili kameny, které jsme získali při rekonstrukci kanalizační přípojky v MŠ. Pěstujeme nejrůznější bylinky, ochutnáváme je, poznáváme jejich aroma.

 


Přírodní křesílko

K relaxaci, k rozvoji fantazie a komunikace je určeno přírodní křesílko ze starého kmene, které obrůstá mladými výhonky.

Motýlí zákoutí

Na dvou slunných zákoutích jsme vysázeli motýlí keře, které svojí neodolatelnou vůní přitahují motýly. Pestrobarevným květenstvím je také pastvou pro naše oči. V blízkosti keřů jsme také vysázeli levandule. V těchto zákoutích tak můžeme pozorovot motýli a čmeláky.

 

Kamenná stezka

Děti poznávají různé druhy kamenů a jejich vlastnosti. V naší sbírce máme Žulu, Kalcit, Rulu, Pískovec, Křemen. Postupně budeme sbírku rozšiřovat.

  

 

 

 


Ježkovník

Z akátových kůlů a březových větví jsme vytvořili přírodní stěnu zakrývající místo určené pro uskladnění posekané trávy a kompostéru. Také jsme tím vytvořili podmínky pro úkryt ježků a dalších živočichů, které budeme moci objevovat a pozorovat. 

 

 

 

Přírodní kuchyňka

Kuchyňku z přírodních materiálů vyhledávají děti k volné hře, k námětovým hrám v rámci kterých rozvíjí komunikaci, napodobují práci dospělých. Vaří si různé pochutiny, které tvoří z materiálů dostupných na zahradě. Prostor je ohraničený, aby děti mohly mít vyhledávané soukromí.

        

 

 

Diskuzní kruh u tří smrků

Z přírodních materiálů jsme vytvořili prostor, který napomáhá k rozvoji soudržnosti kolektivu a komunikaci ve skupině, k naslouchání. Koutek se nachází  pod vzrostlými smrky a vybízí také k relaxaci dětí. 

 

 

 

Mašinka

V přední části zahrady máme mašinku z akátového dřeva, která podporuje přirozenou hru dětí.

 

Překonávání přírodních překážek

Na zahradě děti rády využívají přírodní překážky v podobě kopce, po kterém děti běhají, válejí sudy, položený kmen a volně stojící špalky, které děti vyzívají k překonávání, k udržování rovnováhy a také k odpočinku.

 

Sportovní prvky

Protože u dětí chceme podporovat radost z pohybu a rozvíjet pohybové a koordinační dovednosti, pořídili jsme na zahradu prvky: pohyblivý chodník, provazochodec, chůdy, střecha, loď Santa Marie, kolotoč. Prvky jsou převážně ze dřeva. Některé jsou však kovové, aby děti poznaly různé druhy materiálů a jejich vlastnosti. Děti nejen, že prostřednictvím těchto prvků zdokonalují svoji hrubou motoriku ale také se učí pravidlům, které při využívání těchto sportovních prvků musí dodržovat. Také se učíme všímavosti, neboť když má kamarád na některém z prvků problém, snažíme se mu pomoci nebo mu pomoc zavolat.


Pískoviště a kačírkoviště

Pískoviště v dětech probouzí představivost, je to také prostředek k uplatnění dětských pokusů, konstruování a boření světa. Za tímto účelem máme pískoviště dvě. Kačírkoviště je původně pískoviště, jehož obsah jsme vyměnili za kačírek  a kameny různých velikostí. Nejen že v teplých měsících mohou děti po kamínkách chodit bosy, zároveň mohou z kamenů stavět různé stavby a dát opět prostor své fantazii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brouzdaliště

Důležitým prvkem je také brouzdaliště, prostřednictvím kterého se děti seznamují s vodou, zbavují se strachu z vody. Velkou úlohu také hraje v letních měsícíh, kdy dětem slouží k osvěžení.


Xylofon

K rozvoji sluchového vnímání slouží xylofon. Děti rozlišují barevnost zvuků, rozvíjí svoji fantazii a rytmické cítění.

 

 

Ohniště

Prostřednictvím aktivit u ohně podporujeme vytváření bezpečnostních návyků při manipulaci s ohněm, poznáváme oheň jako zdroj tepla a v neposlední řadě dochází k rozvoji komunikace a soudržnosti v kolektivu.

 

Ondřej Ludvík © 2012 This site is powered by CMS Made Simple version 1.10.2